Νέος κανονισμός έρχεται για την«Πρωτομαγιά», με σκοπό να επιβάλλει την τάξη

Τέλος στα προβλήματα που έχει εντοπίσει η Δημοτική Αρχή έρχεται να βάλει ο νέος κανονισμός της Πρωτομαγιάς.

Είναι γνωστό πως το τριήμερο της Πρωτομαγιάς προσελκύει επισκέπτες από διάφορα μέρη της Αθήνας και αφήνει ένα “άξιο” έσοδο στον Δήμο (περίπου 250.000 ευρώ), τα οποία πηγαίνουν για κοινωφελείς σκοπούς.

Ο νέος αυτός κανονισμός αναμένετε να μπει σε λειτουργία, εφόσον ψηφιστεί στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο.

Δείτε τον κανονισμό που προτείνει η Δημοτική Αρχή

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της εμποροπανηγύρεως της Πρωτομαγιάς στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας καθώς και τη διαδικασία χορήγησης αδειών συμμετοχής σε αυτή.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
Άρθρο 2ο
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 73,83,84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων σχετικά με τις «Κανονιστικές Αποφάσεις».
4. Το Β.Δ. ΦΕΚ 171/Α΄/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινων συναφών διατάξεων» σχετικά με το τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
6. Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.06.2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.
3
Άρθρο 3ο
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017): (συμπληρώνετε κατά περίπτωση)
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. 2. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο. 3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 4. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου. 5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. 6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων. 7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. 9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
10. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
11. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
12. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’
4
2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
14 Κενή θέση: η θέση που προέκυψε λόγω μη προσέλευσης του πωλητή του προηγούμενου έτους.
13. Αδιάθετη θέση: η θέση που στο προηγούμενο έτος δεν είχε αποδοθεί.
Άρθρο 4ο
Διάρκεια
Η διεξαγωγή και η διάρκεια της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση που λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές μέρες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 4497/2017.
Άρθρο 5ο
Χώρος λειτουργίας
Η εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας θα διεξάγεται στη Λεωφόρο Δεκελείας ως εξής:
 Ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Μεταμόρφωση από την αρχή της Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας έως την οδό Στρατηγού Παπάγου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.
 Ρεύμα καθόδου από Μεταμόρφωση προς Αθήνα από την οδό Εμμανουηλίδη στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας έως την αρχή της Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας
 στον παράλληλο πεζόδρομο της Δεκελείας (ρεύμα ανόδου από Νέα Φιλαδέλφεια προς Μεταμόρφωση) από την οδό Σμύρνης μέχρι την οδό Ατταλείας στην εξωτερική πλευρά (Νέα Φιλαδέλφεια) και από την οδό Ατταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος (Νέα Φιλαδέλφεια) από την πλευρά της μάντρας του Άλσους
Ορίζονται (6) θέσεις για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης ως εξής, προκειμένου να διασφαλίζονται οι κανόνες πυρασφάλειας:
 Tρεις (3) θέσεις στην πλατεία Πατριάρχου
 Μία (1) θέση στη Λ. Δεκελείας, στροφή τρόλλευ για Πίνδου
 Μία (1) θέση στη συμβολή των οδών Λ. Δεκελείας και Εφέσσου
 Μία (1) θέση στη συμβολή των οδών Λ. Δεκελείας και Τρωάδος
Δύναται να δοθούν έως δέκα (10) μονόμετρες θέσεις μετακινούμενες θέσεις για ποπ κορν, μαλλί της γριάς κ.λ.π. όπως αυτές θα ορίζονται καθ΄υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Από την λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε
5
δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. Ειδικότερα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων και πρόσβασης ασθενοφόρων στις οδούς Φωκών, Ν.Τρυπιά, Χαλκίδος, Αχαρνών, Ατταλείας και Αφών Γεωργιάδη.
Άρθρο 6ο
Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής: α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων, β) πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων, γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων. 2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α’.
4. Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
5. Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για μία και μόνο θέση. Σε περίπτωση που μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων και αφού έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 4497/17, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες θέσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με αίτηση για επιπλέον θέση.
6.Στις υπαίθριες αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
6
Ο πωλητής με αίτηση του ζητά από τον οικείο Δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των Δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή, γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση.
Άρθρο 7ο Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά-Τοποθέτηση πωλητών
1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου. 2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά: α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου, την άδεια λαϊκής, κυριακάτικης αγοράς, τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45, κατά περίπτωση β) φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου γ) πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων δ) Προκειμένου για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος ε) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ ζ) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.
3.Η επιλογή των συμμετεχόντων καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης θα γίνεται με μοριοδότηση βάσει δύο (2) κριτήριων:  Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  Πέντε (5) μόρια για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης στην περίπτωση που κατείχαν τη θέση αυτή κατά το προηγούμενο έτος
4.Οι αδιάθετες – κενές θέσεις θα αποδίδονται με τη διενέργεια κλήρωσης ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. 4497/2017.
5. Εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι κάτοχοι αδειών του άρθρου 45 του Ν. 4497/17, το Δημοτικό Συμβούλιο θα καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 του Ν.4497/17 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα
7
οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
7. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Δήμο. Αναλυτική διαδικασία έγκρισης συμμετοχής και τοποθέτησης πωλητών:
1. Πρόσκληση του Δημάρχου για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στην εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς
2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς επισυνάπτοντας τα οριζόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής.
3. Επιλογή-έκδοση καταλόγου των συμμετεχόντων καθώς και απόδοση θέσης με τα κριτήρια της μοριοδότησης όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν άρθρο, από την εκάστοτε ομάδα έργου όπως αυτή θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 καθώς και την αποτύπωση των κενών θέσεων.
4. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις κάτωθι κληρώσεις έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 4497/2017 για τη διάθεση των αδιάθετων – κενών θέσεων και καταρτίζει κατάλογο συμμετεχόντων:
α) την κλήρωση του άρθρου 38 παρ. 5 του Ν. 4497/2017 στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία
β) την κλήρωση της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 για την απόδοση της θέσης. Η κλήρωση για τη απόδοση της θέσης διενεργείται ως εξής: o πρώτος που θα κληρωθεί θα επιλέξει μεταξύ των αδιάθετων – κενών θέσεων εκείνη που επιθυμεί, ο δεύτερος από τις εναπομείνασες κ.ο.κ.
γ) Η ανάρτηση των ως άνω καταλόγων θα αναρτώνται στο Δημοτικό Κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.
δ) Με την ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων και την καταβολή των αναλογούντων τελών από αυτούς, εκδίδεται από το Δήμο η έγκριση συμμετοχής στην εμπροπανήγυρη με Απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17.
5. Η ισχύς των εγκρίσεων συμμετοχής είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, και εφόσον υπάρξουν κενές –αδιάθετες θέσεις θα διατίθενται με κριτήριο τη σειρά πρωτοκόλλου της αίτησης.
8
Άρθρο 8ο
Καταβαλλόμενα τέλη
1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση θα καθορίζεται κάθε χρόνο με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 περίπτ. α και β παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Κάθε χρόνο με την απόφαση του καθορισμού των τελών δύναται να ορίζονται οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, ο μέγιστος αριθμός των αδειών τους καθώς και η έκπτωση επί των ορισμένων τελών. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται επίσης και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία έκπτωσης επί των καθορισμένων τελών.
2. Με την καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου θα εκδίδεται από το Δήμαρχο άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εμποροπανήγυρη και στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση από τον Δήμαρχο έγκρισης συμμετοχής.
3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).
Άρθρο 9ο
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
1.Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:
 Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα που διατηρούνται εκτός ψυγείου (τυροκομικά, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος ελιές, ελαιόλαδο, μέλι),
 Είδη κηπουρικής
 Βιομηχανικά είδη (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών) όπως: είδη ένδυσης και υπόδησης, ασημικά, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, μουσικά όργανα , παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά.
 Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών ψησταριών έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
9
Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α’ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281). 3. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.
4. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.
Άρθρο 10ο
Όροι λειτουργίας
1. Στο χώρο που λειτουργεί η εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμίζονται προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της αγοράς.
2 Ο χώρος λειτουργίας θα είναι ανοιχτός και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένος ή τσιμεντοστρωμένος με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
3. Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων.
10
4. Να διαθέτουν χημικά -βιολογικά αποχωρητήρια, που θα πληρούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5.Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
7. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
8.Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
9.Απαγορεύονται οι πακτωμένες κατασκευές ή άλλου βαρέου τύπου κατασκευές που ενέχουν κίνδυνο σε περιπτώση πτώσης.
Άρθρο 11ο Έλεγχοι – Κυρώσεις Όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 51-58 του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις πωλητών
1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο τη σχετική άδεια κοινόχρηστου χώρου.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας
11
σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων. 4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας. 5. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Άρθρο 13ο Υγειονομικοί όροι Όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161). Συγκεκριμένα: α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο III του παραρτήματος II του ΕΚ 852/2004 όρους. Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές (Δήμοι, λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ. Ο πάγκος εργασίας είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος, εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την
12
προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.). Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λπ. Οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση. Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερ μικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες στα εκθεσιακά κέντρα ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι διοργανωτές των εκθέσεων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά σε εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριες εκθέσεις, κ.λπ. για μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στις εκθέσεις αυτές για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την έκθεση και πώληση των προϊόντων τους. Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας. β. Κινητές Καντίνες Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λπ. Οι προδιαγραφές τους ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υπόκεινται στις διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσής τους. Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις. Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ.
13
Πρέπει να υπάρχει πάγκος εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή. Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ. Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λπ.) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
Άρθρο 14ο
Θέσεις με αντικείμενο τον πολιτισμό
Ορίζεται ζώνη αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο τον πολιτισμό από το ύψος της Λεωφ. Δεκελείας 97 (Δημαρχείο) έως και την Πλ. Ελ. Βενιζέλου (πρώην πλ. Πατριάρχου).
Άρθρο 15°
Με τον παρόν Κανονισμό Λειτουργίας καταργείται κάθε προηγούμενη κανονιστική απόφαση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.